Pogórniczy majątek dla gmin

utworzono: 28 czerwca 2018 10:52 Źródło: Agencja Gospodarcza Energia Press

Sosnowiec prowadzi natomiast rozmowy z SRK m.in. na temat nieruchomości zajętych, pod infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem kolejki wąskotorowej na terenie dzielnicy Kazimierz Górniczy.

Tylko w 2017 r. Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała gminom w ramach darowizn grunty o powierzchni 26,9 ha oraz budowle, których łączna wartość wynosiła 5,6 mln zł. Pogórnicze tereny trafiły do Sosnowca, Wojkowic, Godowa, Trzebini i Nowej Rudy. W tym roku wartość przekazanego przez SRK majątku będzie jeszcze większa.

Proces darowizny jest dokonywany w trybie art. 23 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i jest podstawowym trybem nieodpłatnego przekazania praw do nieruchomości i pozostałych składników majątku SRK na rzecz gmin górniczych.

Zintensyfikowane prace
W tym roku SRK jeszcze bardziej zintensyfikowała prace nad przekazywaniem majątku gminom, a jego wartość tylko w pierwszym kwartale wyniosła 7,2 mln zł. 23 stycznia SRK dokonała darowizny na rzecz Piekar Śląskich – chodzi o grunty o łącznej powierzchni 16,6 ha o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 1,3 mln zł. Pod koniec lutego do Rudy Śląskiej trafiło 50 działek gruntu o łącznej powierzchni 2,67 ha zajętych pod drogi, ulice, chodniki i place, a także budynek żłobka przy ul. Piasecznej. Wszystko o wartości 3,1 mln zł. Natomiast 8 marca gmina Miedźna otrzymała 42 działki gruntu o łącznej powierzchni 4,7 ha oraz prawo własności 14 budowli obejmujących rurociągi zasilające w wodę pitną osiedla mieszkaniowe w miejscowości Wola o łącznej wartości rynkowej 2,8 mln zł.

Przez cały czas trwają rozmowy i negocjacje z kolejnymi gminami. W przypadku Czechowic-Dziedzic podpisany został już protokół uzgodnień, który obejmuje przekazanie na rzecz gminy 15 działek gruntu o łącznej powierzchni 1,9 ha, a także linii oświetleniowych z latarniami i linii elektroenergetycznych. Łączna wartość przedmiotu darowizny opiewa na kwotę 1,2 mln zł.

Na ukończeniu są również negocjacje z Katowicami. Chodzi tutaj o przekazanie działki o powierzchni 0,6 ha, zabudowanej obiektami byłego szybu Poniatowski o łącznej wartości rynkowej 1,3 mln zł. Negocjacje z gminą Pszów dotyczą przejęcia nieruchomości poprzemysłowych b. KWK Anna. W tym przypadku podstawowym warunkiem jest zgoda gminy na przejęcie większości terenu poprzemysłowego, obejmującego nieruchomości zabudowane obiektami kompleksu szybów Chrobry placami składowymi, przepompownią, drogami wewnętrznymi, kompleksem budynków szybu Jan (tym razem z wieżą), a także obiektami byłego szybu Ryszard.

Negocjacje trwają
Jeśli chodzi o gminę Brzeszcze, to negocjacje dotyczą dokonania darowizny nieruchomości położonych w Przecieszynie, który obejmuje dawne zwałowiska, zalewiska oraz tereny kolejowe o łącznej powierzchni 41,1 ha. Sosnowiec prowadzi natomiast rozmowy z SRK nt. nieruchomości zajętych, pod infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem kolejki wąskotorowej na terenie dzielnicy Kazimierz Górniczy, wraz z posadowionymi w ich obrębie budynkami i budowlami, terenów związanych z infrastrukturą drogową i zielenią na terenie miasta, jak również kolektorów odprowadzania wód.

Jak zaznaczają przedstawiciele SRK, wstępne negocjacje zostały również podjęte w zakresie przygotowania kolejnych transakcji z Trzebinią (kolejna transza), Rybnikiem, Tychami, Czerwionką – Leszczynami, Bytomiem, Gliwicami, Rudą Śląską i Czeladzią, a spółka nie wyklucza możliwości rozpoczęcia uzgodnień z innymi gminami, które wyrażą wolę współpracy w tym zakresie.

Wśród takich gmin może być m.in. Zabrze. Jak podkreśla Anna Wyleżoł, naczelnik Wydziału Zarządzania w zabrzańskim magistracie, rozmowy z SRK są na razie na bardzo wstępnym etapie.

- Część gruntów SRK będzie chciała zbyć na zasadach komercyjnych, a część przekazać nieodpłatnie. Na razie czekamy na informacje, które konkretnie tereny są brane pod uwagę. Z doświadczenia wynikającego ze współpracy z SRK w poprzednich latach, wiemy, że chodzi o grunty o bardzo różnym charakterze, dlatego to wszystko będziemy musieli bardzo szczegółowo przeanalizować. W poprzednich latach współpraca z SRK w tej kwestii nie była szczególnie intensywna, teraz można się spodziewać, że to się zmieni. Biorąc pod uwagę ogrom terenów, którymi dysponuje SRK, można się spodziewać, że to będzie współpraca obliczona nie na miesiące, ale na kolejne lata – mówi Wyleżoł.