regulamin

Regulamin korzystania z serwisu multimedialnego ENERGIA PRESS

Wszystkie publikacje udostępnione przez serwis ENERGIA PRESS są przeznaczone do bezpłatnego rozpowszechnienia w gazetach, telewizji, radiu oraz w portalach. Ich wykorzystanie wymaga zarejestrowania się w naszym serwisie. Dokonuje się tego za pomocą formularza rejestracji (usługa czynna od 1 marca 2020 r.). Po jego wypełnieniu i przesłaniu, o uaktywnieniu konto decyduje administrator serwisu multimedialnego ENERGIA PRESS. O aktywacji zainteresowany zostanie powiadomiony w oddzielnym mailu.

Zasady wykorzystania serwisu ENERGIA PRESS są przedstawione w Regulaminie. Ich naruszenie może skutkować zablokowaniem konta użytkownika i jego usunięciem.

1. Serwis multimedialny ENERGIA PRESS jest udostępniony pod adresem http://energiapress.pl/. Można za jego pomocą pobierać teksty, zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe z bazy danych, której dysponentem jest właściciel Agencji Gospodarczej ENERGIA PRESS – Wydawnictwo Górnicze, sp. z o.o., ul. Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice.

2. Materiały bezpłatnie pobierać i wykorzystywać mogą wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w Agencji Gospodarczej ENERGIA PRESS. Dostęp do bazy z materiałami wymaga posiadania identyfikatora użytkownika i unikalnego hasła dostępowego oraz zaakceptowania warunków korzystania z zasobów Agencji Gospodarczej ENERGIA PRESS.

3. Informacje zawarte w serwis multimedialnym ENERGIA PRESS nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS nie ponosi odpowiedzialności, za wykorzystanie przez użytkownika oferowanych materiałów w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

5. Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika, spowodowane różnorakimi zagrożeniami występującymi w Internecie.

6. Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O zmianach poinformuje zarejestrowanych użytkowników podczas logowania do serwisu oraz na stronie internetowej. Zmiany te będą skuteczne po ich opublikowaniu na stronie internetowej portalu ENERGIA PRESS.

7. Korzystanie z materiałów – tekstów, filmów, zdjęć i plików dźwiękowych – udostępnionych na portalu ENERGIA PRESS jest bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników.

8. Wykorzystane materiały – teksty, filmy, zdjęcia i pliki dźwiękowe – muszą być oznaczone, jako pochodzące z serwisu ENERGIA PRESS.

9. Zdjęcia ilustracyjne do materiałów mogą być wykorzystywane wyłącznie z materiałami, które ilustrują.

10. Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania konta użytkownika, jeżeli on wykorzystuje materiały do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub wyrządza szkodę osobom trzecie oraz narusza prawo i regulamin korzystania z serwisu ENERGIA PRESS.

11. Aby zostać użytkownikiem serwisu multimedialnego ENERGIA PRESS należy się zarejestrować. Aby to móc uczynić, trzeba posiadać konto poczty elektronicznej w dowolnej domenie. Rejestracja polega na wykonywaniu procedury sugerowanej przez Serwis.

12. Uzyskany login i hasło do serwisu ENERGIA PRESS służy wyłącznie zarejestrowanemu użytkownikowi. Dane dostępowe nie mogą być przekazywane osobom trzecim i wykorzystywane przez osoby trzecie.

13. Rejestracja w serwisie multimedialnym Agencji Gospodarczej ENERGIA PRESS jest równoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu serwisu przez użytkownika, z wyrażeniem jego zgody na przekazanie wszelkich danych osobowych i innych informacji wymaganych w procesie rejestracji. Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Gospodarczą ENERGIA PRESS w celach informacyjnych i statystycznych.

14. Podanie danych osobowych w procesie rejestracji jest dobrowolne lecz konieczne do założenia konta użytkownika.

15. Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych i do ich poprawiania oraz ich usunięcia. Może tego dokonać wysyłając maila z prośbą na adres: kontakt@energiapress.pl lub list na adres: Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS, Wydawnictwo Górnicze, sp. z o.o., ul. Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice.

16. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto z Serwisu. Jest to równoznaczne z rezygnacją z usług Agencji Gospodarczej ENERGIA PRESS.

17. Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS udostępnia materiały od 1 marca 2020 r.

18. Skorzystanie z usług serwisu multimedialnego ENERGIA PRESS jest możliwe po włączeniu w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript.

19. Materiały udostępnione w serwisie multimedialnym ENERGIA PRESS podlegają obowiązującym przepisom prawa autorskiego, przepisom prawa własności przemysłowej, kodeksu cywilnego oraz przepisom prawa karnego i mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem tych przepisów oraz regulaminu serwisu. Bezprawne wykorzystywanie całości lub fragmentów udostępnionych materiałów może pociągnąć za sobą konsekwencje przewidziane prawem.

20. Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było poprawne.

21. Kontakt z serwisem multimedialnym ENERGIA PRESS jest pod adresem: kontakt@energiapress.pl

22. Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z serwisu, korzystanie z niego niezgodnie z postanowieniami regulaminu, udostępnienia przez użytkownika swoich danych dostępowych osobom trzecim, awariami sprzętu.

23. Prawami autorskimi do materiałów zawartych w serwisie multimedialnym ENERGIA PRESS dysponuje właściciel Agencji Gospodarczej ENERGIA PRESS – Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o., ul. Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice.

24. Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. z siedziba w Katowicach poprzez swoją Agencję Gospodarczą ENERGIA PRESS rozporządza prawami autorskimi do materiałów zamieszczonych w zasobach serwisu multimedialnego i udziela licencji na ich wykorzystanie. Materiały te podlegają ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880). Korzystanie z materiałów w inny sposób niż określa to regulamin lub prawo autorskie jest zabronione.

25. W przypadku materiałów przekazanych serwisowi multimedialnemu ENERGIA PRESS przez osoby trzecie oznacza to, że Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS posiada prawa do udzielania upoważnień do rozpowszechniania tych materiałów.

26. Materiały serwisu multimedialnego ENERGIA PRESS może wykorzystywać wyłącznie ich końcowy użytkownik.

27. Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS udziela użytkownikowi na czas nieoznaczony niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na rozpowszechnienie materiałów z zasobów serwisu multimedialnego ENERGIA PRESS na polach eksploatacji obejmujących zwielokrotnienie, opublikowanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie w: prasie, portalach intrnetowych, telewizji i radiu. Użytkownik może wykonać skróty materiałów oraz dostosowywać do różnych środków przekazu, nośników lub formatów. Nie może to jednak zmieniać treści i sensu utworu oraz eksploatować w sposób naruszający prawa osób trzecich.

28. Udzielenie licencji na rozpowszechnienie materiałów z zasobów serwisu multimedialnego ENERGIA PRESS jest nieodpłatnie.

29. Użytkownik jest zobowiązany do podania źródła pochodzenia opublikowanego lub rozpowszechnionego materiału z serwisu multimedialnego ENERGIA PRESS w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęty.

30. Użytkownik może przechowywać kopie materiałów jedynie w celu związanym z wykorzystaniem praw wynikających z licencji.

31. Agencja Gospodarcza ENERGIA PRESS oświadcza, że ma pełne prawa do dysponowania oferowanymi materiałami i nie są one ograniczone na rzecz osoby trzeciej. Osoby utrwalone w materiałach, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku.

32. Wszelkie wątpliwości dotyczące licencji powinny być zgłaszane Agencji Gospodarczej ENERGIA PRESS, która niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

33. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

34. Spory wynikające z regulaminu strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Agencji Gospodarczej ENERGIA PRESS.

Regulamin obowiązuje od 04 grudnia 2017 r.