REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Gaz to jedyna realna alternatywa dla węgla

  • 8 listopada 2021 13:14
  • : : autor: AMC
Reklama

Cele wyznaczone przez UE dotyczące wykorzystania OZE są zbyt ambitne. W ciepłownictwie konieczne jest postawienie na kogenerację bazującą na gazie ziemnym, bo to jest jedyne realistyczne i dostępne rozwiązanie ze względu na krajowe warunki pogodowe oraz wysokie moce i temperatury niezbędne na obszarach gęsto zurbanizowanych - informuje Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), który przedstawił swoje stanowisko dotyczące projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych.

W stanowisku PKEE czytamy że spółki zrzeszone w PKEE prowadzą szereg inwestycji w celu zastąpienia istniejących, opalanych węglem źródeł ciepła wysokosprawnymi źródłami kogeneracyjnymi wykorzystującymi gaz ziemny, ponieważ możliwość stosowania odnawialnych źródeł energii w dużych systemach ciepłowniczych jest ograniczona. W systemach tych kogeneracja bazująca na gazie ziemnym jest jedynym realistycznym i dostępnym rozwiązaniem ze względu na krajowe warunki pogodowe oraz wysokie moce i temperatury niezbędne na obszarach gęsto zurbanizowanych, co wyklucza szersze stosowanie pomp ciepła. Innym powodem jest dalsze ograniczenie podaży biomasy wskutek stosowania kryteriów zrównoważonego rozwoju dla paliw z biomasy.

- W związku z powyższym PKEE stoi na stanowisku, że nowe cele dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym zaproponowane w art. 23 ust. 1 oraz w nowym załączniku 1a, w szczególności w odniesieniu do systemów ciepłowniczych i chłodniczych na mocy art. 24 ust. 4, są zbyt ambitne. Popieramy utrzymanie indykatywnego charakteru celu wyznaczonego dla systemów ciepłowniczych. Jednakże wzrost o więcej niż 1 pp. rocznie w latach 2021-2025 będzie bardzo trudny do osiągnięcia, ponieważ po wejściu w życie dyrektywy i okresie transpozycji pozostanie niewiele czasu na osiągnięcie ewentualnego wyższego celu - czytamy.

Komitet uważa, że konieczne jest również wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego zaliczanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej do wytwarzania ciepła i chłodu do celów wyznaczonych dla sektora ciepłowniczo-chłodniczego oraz dla ciepłownictwa i chłodu systemowego, aby wspierać elektryfikację tych sektorów. Bez ustanowienia tej zasady, z uwagi na ewentualne zmiany definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej, istnieje ryzyko, że systemy ciepłownicze w okresie przejściowym zostaną pozbawione statusu efektywnych i nie będą mieć możliwości korzystania z dodatkowego finansowania, na przykład w celu rozwoju sieci ciepłowniczych.

PKEE przyznaje, że jest zaniepokojony ewentualnym rozszerzeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju dla paliw z biomasy. Dalsze ograniczenia rodzajów surowców stosowanych do wytwarzania energii mogą zagrozić wykorzystaniu energii odnawialnej w Polsce, a tym samym realizacji celów UE, zwłaszcza w sektorze ciepłowniczym.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]