WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Organizacje ekologiczne zaopiniują wydanie koncesji dla KWB Turów

  • 15 grudnia 2021 08:31
  • : : autor: AMC
Reklama

Minister Klimatu i Środowiska dopuścił organizacje ekologiczne do udziału w postępowaniu dotyczącym wydania koncesji na wydobycie węgla w kopalni Turów do 2044 roku. Dotychczasowe postanowienia dotyczące odmowy dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniach ws. koncesji dla kopalni Turów zostały wydane na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z zasadą, że jeżeli koncesja poprzedzona jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa, w postępowaniu koncesyjnym nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych - informuje resort klimatu i środowiska.

- Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zostało zobowiązane do ustalenia, czy organizacje ekologiczne miały zapewniony realny a nie jedynie formalny udział w postępowaniu o uwarunkowaniach środowiskowych przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Sąd wskazał również na konieczność odniesienia się i powiązania przedmiotowej sprawy ze sprawą prowadzoną przed TSUE, a także wyrokami dot. zarządzonego środka tymczasowego - czytamy w komunikacie resortu.

Dodatkowo, WSA w Warszawie podkreślił w wyrokach, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oznacza, że w razie sprzeczności między normami prawa wspólnotowego a prawa krajowego organy stosujące prawo (sądy lub organy administracyjne) są obowiązane podjąć rozstrzygnięcie na podstawie normy prawa wspólnotowego i tym samym są obowiązane odmówić zastosowania normy prawa krajowego.

- Ponadto, organ koncesyjny musiał uwzględnić zmianę stanu prawnego na dzień wydania postanowień, która nastąpiła w stosunku do stanu z daty wydania postanowień nt. odmowy dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu (zmiana przepisów prawa materialnego art. 33 Prawa geologicznego i górniczego dokonana ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy ooś, która była wynikiem ponownej implementacji art. 11 ust. 1 i 3 Dyrektywy EIA) - informuje resort.

Realizując wytyczne nowych zmian ustawy ooś, Minister Klimatu i Środowiska jako organ koncesyjny, umożliwia zainteresowanej społeczności oraz stronom decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wniesienie odwołania oraz skargi na decyzję inwestycyjną, poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi WSA i zmianą przepisów, przyznane zostało organizacji ekologicznej prawo do uczestniczenia w tym postępowaniu na prawach strony.

1 grudnia 2021 r. zakończono postępowanie w II instancji w przedmiotowej sprawie. Wydane zostały również obwieszczenia i przesłane do Gminy Bogatynia, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. W zawiadomieniu o zakończeniu postępowania i obwieszczeniach wyznaczono termin stronom na ewentualne wnioski lub stanowiska w sprawie. Po tym czasie i przeanalizowaniu ewentualnych stanowisk organ koncesyjny – Minister Klimatu i Środowiska – wyda decyzję rozstrzygającą.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]